Bedrijfsgegevens Alles Zonder Provisie

De website www.alleszonderprovisie.nl is een initiatief van Financieel Adviescentrum Nederland BV (www.facn.nl). FACN is een volledig zelfstandige onderneming en is geheel vrij in haar aanbod en heeft geen enkele verplichting of sturing in haar onafhankelijke werkwijze vanuit of door derden.

Onze bedrijfsgegevens zijn:

Financieel Adviescentrum Nederland bv (FACN)

Postbus 10363
7301 GJ Apeldoorn

kantooradres
Uddelerveen 94
3888 MN UDDEL

TEL: 0577 - 408 000

DVD Risico
DVD Hypotheek

Financieel Adviescentrum Nederland (FACN) is aangesloten bij:

Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12015897
www.afm.nl

Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 08150486
www.kvk.nl

College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1402508
www.cbpweb.nl

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID) onder nummer 300.010764
www.kifid.nl

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
www.seh.nl


Privacy statement

Uw gegevens zijn bij ons in goede handen en uw privacy is gegarandeerd. Indien u via deze site persoonlijke danwel bedrijfsmatige gegevens achterlaat bij de vraag om informatie en/of een verzoek om contact, dan worden deze gegevens door ons uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn afgestaan. Nimmer worden door ons gegevens van bezoekers van onze site(s) afgestaan aan derden, behoudens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn.

College Bescherming Persoonsgegevens
Uiteraard zijn wij in uw belang aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens (cbp) onder nummer m1402508, elke berekening is daarom discreet.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan niet worden ingestaan. De eigenaar of beheerder verstrekt door middel van deze website louter informatie omtrent financiële diensten en/of producten die zij aanbiedt. Wijzigingen kunnen, zonder voorafgaande mededeling, te allen tijde worden aangebracht. De eigenaar of beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet volledig en ononderbroken functioneren van de website.

Copyright

Alle op deze website afgebeelde gegevens, met inbegrip van alle teksten, logo's, illustraties, merken, foto's en bestanden zijn nadrukkelijk eigendom van de eigenaren van Alleszonderprovisie.nl en worden beschermd door het merkenrecht, auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan nimmer over op (rechts)personen die toegang krijgen/hebben tot deze site.

De inhoud van deze site mag alleen voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud en/of delen van de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen en op enigerlei wijze te verspreiden en/of beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de concepteigenaren.

Via deze website kunt u verzekeringen afsluiten, hypotheekoffertes en/of premievergelijkingen laten maken voor financiële producten zonder provisie van de belangrijkste verzekeraars en geldverstrekkers op dit gebied. Het premievergelijk of de uitgebrachte offerte is geen advies, slechts een uitwerking op basis van hetgeen u aangeeft.

Via de dienstverlening 'execution only' bij het afsluiten van een product zonder provisie, komen wij grote groepen (ervaren) consumenten tegemoet die graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van hun financiële voorzieningen. Deze groep heeft geen behoefte meer aan advies of inhoudelijke bemoeienis van een adviseur.

Door uw zelfwerkzaamheid, kunnen wij u de laagste afsluitkosten bieden en provisieloos offreren.

In onze premievergelijkingen tonen wij u de premie op basis van de door u aangeleverde gegevens. U kiest.

Geen voorafgaand advies (execution only)
Bij het afsluiten van de verzekering op basis van de berekening, het vergelijk of de uitgebrachte offerte zonder voorafgaand advies, ontvangt u van ons een te ondertekenen formulier hiervoor. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt de inhoud hiervan aangeduid als 'Geen voorafgaand advies (execution only)'. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als later mocht blijken dat de af te sluiten verzekering niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbenden bij de verzekering). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hieromtrent niet hebben kunnen adviseren. De Wet op het financieel toezicht verplicht ons om consumenten er expliciet op te wijzen wanneer advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. In het geval van ‘Geen voorafgaand advies (execution only)’ blijft de dienstverlening beperkt tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van de door de consument zelf geselecteerde verzekering.

Mocht u hetzij via telefoon, online, per post of via onze website een verzekering afsluiten, dan is er geen sprake van advies. De wetgever kent hiervoor dus de term 'execution only' (AFM Execution only).

Wanneer u advies wilt, vraagt u hier dan alstublieft expliciet om. Wij helpen u graag.

Hebt u vragen, twijfels over de risicodekking, voorwaarden of andere zaken, aarzel niet en neem contact met ons op. Wij kunnen u helpen met het bekijken van de verzekeringsopties voor u, u bepaalt zelf voor welke mogelijkheid u kiest. Wij voeren slechts uw opdracht uit. U beoordeelt dus zelf en u beslist zelf. U beheert zelfstandig uw verzekeringen en neemt zélf de beslissingen. FACN, haar initiatieven waaronder diverse websites, haar directeuren, eigenaren en of werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die u u mocht ondervinden door de door u gemaakte zelfstandige keuzes bij het afsluiten van een verzekering zonder advies.

Wilt u meer informatie? Bel 0900 - 446 0 446 (lokaal tarief)of neem contact op .

Links